1 - 30 เมษายน 2561
สมาชิกเดิมของพรรคภูมิใจไทย
ต้องมีหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรค
หากไม่ยื่นภายในเวลาที่กำหนด
กฎหมายให้ถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพทันที
ดาวน์โหลด
หนังสือยืนยันได้..ที่นี่

ขั้นตอนการยืนยันสมาชิกพรรคเดิม วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมกรอกแบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค
  2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. แนบสำเนาหนังสือการแปลงสัญชาติ กรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเอกสารอื่นที่ใช้ยืนยันแทนได้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. กาเครื่องหมาย ✓ หนังสือรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกพรรค พร้อมลงนามรับรองเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
  5. แนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงพรรค รายปี 100 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท

ส่งหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิก ตามรายละเอียดข้างต้นมาที่
พรรคภูมิใจไทย เลขที่ 2159/11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 940 6999 โทรสาร 02 940 6749
https://www.facebook.com/bhumjaithai/